Trường Mẫu giáo Phước Lý

DANH SÁCH TRẺ 2018 (VP) VÀO TRƯỜNG MGPL

ỦY BAN NHÂN DÂN        
XÃ PHƯỚC LÝ        
BAN CHỈ ĐẠO PCGD-XMC              
    DANH SÁCH TRẺ SN 2018 RA LỚP ẤP VĨNH PHƯỚC    
     
TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nữ Họ và tên cha  Họ và tên mẹ Họ tên chủ hộ Địa chỉ cư trú (số nhà, đường phố) Số điện thoại
1 Nguyễn Tiến Tài 30/10/2018   Nguyễn Tiến Đạt Trần Thị Bích Kiều Nguyễn Tiến Đạt Tổ 12 - Vĩnh Phước 0348867274
2 Nguyễn Tiến Lộc  30/10/2018   Nguyễn Tiến Đạt Trần Thị Bích Kiều Nguyễn Tiến Đạt Tổ 12 - Vĩnh Phước 0348867274
3 Nguyễn Mỹ Ngọc 12/05/2018 x   Nguyễn Thị Mai Trần Văn Sơn Tổ 18 - Vĩnh Phước 0902645121
4 Trần Hồng Đức 16/03/2018   Trần Thanh Tâm Hồ Thị Hồng Trần Quốc Tuấn Tổ 14 - Vĩnh Phước 0846146939
5 Nguyễn Phước Lộc  09/02/2018   Nguyễn Phước Hải Phạm Thị Thanh Vy Nguyễn Thị Ngọc Hà Tổ 1 - Vĩnh Phước 0782821959
6 Trần Võ Minh Duy 02/06/2018   Trần Trung Hoà Võ Thị Ngọc Huyền   TTổ  - Vĩnh Phước 387360563
7 Kiều Văn Lộc 16/02/2018   Kiều Văn Lanh Lê Thị Kim Truyền   TTổ  - Vĩnh Phước 938142025
8 Lê Trung Kiên 16/3/2018   Lê Công Văn Nguyễn Thị Thu Cúc   TTổ  - Vĩnh Phước 903823080