Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
   
 

      Số: 40/KH-MGPL                      Phước Lý, ngày  02  tháng 03 năm 2023
                                                  KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ
1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023

Căn cứ Kế hoạch số 101/KH-TBPN ngày 16/02/2023 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Cần Giuộc Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023;
Thực hiện Hướng dẫn số 349/PGDĐT-TH, ngày 24/02/2023 của PGDĐT Cần Giuộc về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023
Trường mẫu giáo Phước Lý  xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khỏi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng truyền thống của phụ nữ Việt Nam và ngày Quổc tế hạnh phúc 20/3. Nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa ngày Quổc tể Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quổc tế hạnh phúc 20/3; về truyền thống phụ nữ Việt Nam; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của CBNGNLĐ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về công tác gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,..
Nâng cao nhận thức của đội ngũ CB-GV-NV trong đơn vị về vai trò, vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ làm tròn nhiệm vụ với gia đình và cống hiến tốt cho xã hội. Tạo điều kiện để phụ nữ có dịp gặp gỡ, sinh hoạt văn hóa, phát triển trí tuệ, tài năng, sáng tạo trên mọi lĩnh vực xã hội.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
- Đơn vị tuyên truyền ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, truyền thống của phụ nữ Việt Nam; truyền thông thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực, nhất là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sâu rộng những nội dung, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phụ nữ, bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Công đoàn, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”, các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đổi với lao động nữ, trong đó tập trung vào luật Bảo hiểm xã hội; Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật Bình đang giới; Chiến lược quốc gia về bình đắng giới giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...
- Tổ chức thi nấu ăn, thể hiện sự khéo tay đội ngũ CB-GV-NV
- Tuyên truyền về công tác Dân Số-KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CBNGNLĐ.
- Phát động “ Tuần lễ áo dài” từ ngày 27/02-8/3/2023 trong CBCCVC-NLĐ trong đơn vị nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa và khơi dậy việc giữ gìn, phát huy, tôn vinh “ Áo dài- di sản văn hóa Việt Nam”, (hình ảnh thông tin về áo dài đăng trên trang web trường).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023, kết hợp công đoàn tổ chức triển khai đến đội ngũ thực hiện các nội dung theo kê hoạch.
- Thực hiện báo cáo theo quy định trước ngày 10/03/2023 về PGD&ĐT (báo cáo hình thức tổ chức, nội dung, kinh phí, số người tham gia, tặng quà cho nữ CBNGNLĐ, số người được tặng, số tiền)
Trên đây là kế hoạch  tổ chức các hoạt động kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023 của trường mẫu giáo Phước Lý./.
  Nơi nhận:
- Phòng GD (b/c);
- CĐCS (Ph/hợp);
- GV, NV (t/hiện);
- Lưu: VT.
                           HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                       
 
Tác giả: Nhuyễn Thị Kim Loan