Trường Mẫu giáo Phước Lý

Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
Số: 39/KH-MGPL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Lý, ngày 02 tháng 3 năm 2023
 
KẾ HOẠCH
Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023
 
 
 
 

          Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-PGDĐT ngày 28/02/2023 của Phòng Giáo dục Đào tạo Kế hoạch công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023;
Trường MG Phước Lý xây dựng Kế hoạch thực hiện Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường sự phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thông qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức sâu rộng trong cấp ủy Đảng, chính quyền và quần chúng nhân dân về việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình.
- Góp phần phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
- Góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030, Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.
- Đưa mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của đơn vị; huy động xã hội hóa trong lĩnh vực gia đình nhằm tối ưu hóa các nguồn lực xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác gia đình năm 2023 theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có hiệu lực từ 01/7/2023). Tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản: Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình số 10-CTr/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp, ngày kỉ niệm về gia đình như: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) với chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người”; Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) với chủ đề “Gia đình hạnh phúc-Quốc gia thịnh vượng”; Ngày Quốc tế Gia đình (15/5); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em cao điểm trong “Tháng hành động vì trẻ em” (từ 15/5-30/6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11)...
Khẩu hiệu tuyên truyền: Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.
4. Tổ chức nói chuyện chuyên đề, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức tham gia công tác gia đình các cấp và lực lượng Cộng tác viên Dân số, Gia đình và Trẻ em.
5. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6. Thực hiện thu thập dữ liệu, ghi chép thông tin, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
7. Tiếp tục duy trì và triển khai nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy, tại các trường trực thuộc huyện. Triển khai thực hiện các mô hình mới theo hướng dẫn của huyện về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình.
8. Tham gia và tổ chức chu đáo các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).  
9. Phối hợp tăng cường hoạt động kiểm tra liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các trường trực thuộc trên địa bàn huyện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhà trường xây dựng kế hoach, phối hợp với Công đoàn triển khai thực hiện kế hoạch công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023 đến toàn thể CBGVNV.
          - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo chế độ định kỳ và đột xuất theo quy định.
          - Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 trước ngày 01/6/2023 và báo cáo năm 2023 trước ngày 01/12/2023 về Phòng GD&ĐT.
Trên đây là Kế hoạch Công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023 của trường MG Phước Lý./.
 
Nơi nhận:                                                                                
- PGD (b/c);  
- Các thành viên trong trường (t/h);   
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Loan