Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022 -2023

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC             HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ                           Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
    
        Số:281 / KH-MGPL                        Phước Lý, ngày 20  tháng 9 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP
NĂM HỌC 2022 -2023
 Căn cứ theo Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 6 năm 2015, thông tư ban hành qui chế tổ chức và hoạt động trường  mầm non tư thục;
Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành điều lệ trường mầm non;
Căn cứ vảo nhiệm vụ năn học 2022- 2023
Trường Mẫu giáo Phước Lý xây dựng kế hoạch quản lí, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn năm học 2022 – 2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Nhằm ngăn chặn và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần, đảm bảo sự công bằng của trẻ trong việc được hưởng các quyền về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Đảm bảo các CSGDMNNCL hoạt động theo đúng quy định.
- Tư vấn giúp các cơ sở mầm non ngoài công lập trong công tác tổ chức, quản lý và chuyên môn nhằm tăng cường chất lượng chăm sóc giáo dục.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
- Ra quyết định thành lập ban quản lý, chỉ đạo các CSGDMNNCL.
- Nhà trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở Giáo dục mầm non ngoài công lập đang hoạt động trên địa bàn xã, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các ấp về các nhóm trẻ đã được cấp phép trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn nhóm, lớp.
- Thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) các hoạt động chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ, công tác quản lý trẻ, đội ngũ giáo viên, nhân viên và các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho trẻ của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài  công lập trên địa bàn.
- Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các CSGDMNNCL về điều kiện cơ sở vật chất, nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo từng độ tuổi..
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa giáo viên trong nhà trường và giáo viên tư thục, trao đổi thống nhất các nội dung chương trình giáo dục chăm sóc giáo dục trẻ. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tư thục.
- Động viên, khích lệ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tham gia các phong trào thi đua nâng cao chất lượng vệ sinh, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ do nhà trường và ngành phát động.
- Mở sổ theo dõi các CSGDMNNCL.
- Giám sát, phát hiện sự biến động, phát sinh các nhóm lớp mầm non tư thục mới trên địa bàn cũng như vi phạm về quy chế chuyên môn.
- Học kỳ báo cáo kết quả tư vấn, kiểm tra, giám sát các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục của CSGDMNNCL trên địa bàn về phòng Giáo dục và đào tạo, UBND xã.
III. PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH.
STT CSGDMNNCL CÁN BỘ
GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH
KIỂM TRA
TRONG NĂM
GHI CHÚ
1 Thiên Ân 1. Nguyễn Thị Kim Loan
2. Mai Thị Thanh Vân
3. Nguyễn Thị Ngọc Linh
1 năm/3 lần  
2 Bình An 1. Nguyễn Thị Kim Loan
2. Mai Thị Thanh Vân
3. Nguyễn Thị Ngọc Linh
1 năm/3 lần  
3 Kidtty 1. Nguyễn Thị Kim Loan
2. Mai Thị Thanh Vân
3. Nguyễn Thị Ngọc Linh
1 năm/3 lần  
4 Ánh Dương 1. Nguyễn Thị Kim Loan
2. Mai Thị Thanh Vân
3. Nguyễn Thị Ngọc Linh
1 năm/3 lần  
5 Hà Thị Thu 1. Nguyễn Thị Kim Loan
2. Mai Thị Thanh Vân
3. Nguyễn Thị Ngọc Linh
1 năm/3 lần  
         Ngoài ra  ban chỉ đạo còn thăm lớp đột xuất đầu năm
Trên đây là kế hoạch quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập của trường Mẫu giáo Phước Lý năm học 2022  -2023./.
 
          Nơi nhận:                                                   HIỆU TRƯỞNG                     - Như điều 3;  
  - Lưu: VT.                                                   Description: C:\Users\LE QUOC NAM\Desktop\mộc các trường\Untitled-1.png           Description: C:\Users\LE QUOC NAM\Desktop\mộc các trường\Untitled-1.png
             Description: C:\Users\LE QUOC NAM\Desktop\mộc các trường\Untitled-1.png
 
                                                                          Nguyễn Thị Kim Loa
 
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ                         Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
    
  Số: 282 /QĐ-MGPL                         Phước Lý, ngày  20   tháng 9  năm 2022
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập ban chỉ đạo hoạt động các nhóm trẻ  ngoài công lập
Năm học 2022- 2023
 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC LÝ
 
Căn cứ   nghị độ số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 ban hành điều lệ trường mầm non;
Căn cứ vào Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ  giáo dục và đào tạo về  việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
Xét theo khả năng của giáo viên, nhân viên
QUYẾT ĐỊNH
Điều I. Thành lập ban chỉ đạo các hoạt động  cơ sở mầm non ngoài công lập năm học 2022-2023, gồm các Bà có tên sau :
1/Bà: Nguyễn Thị Kim Loan           Hiệu trưởng           Trưởng đoàn              
 2/Bà: Mai Thị Thanh Vân                P.HT                     Phó trưởng  đoàn
3/Bà : Võ Thị  Oanh                         Tổ khối trưởng      Thành Viên    
4/Bà : Phan Thị Mộng Tuyền            Tổ khối trưởng      Thành Viên    
5/Bà: Nguyễn Thị Ngọc Linh           Y tế                        Thành Viên    
Điều II. Ban chỉ có nhiệm vụ, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các nhóm , đồng thời thực hiện việc kiểm tra đánh giá đúng thực chất về chất lượng chăm sóc  nuôi dạy trẻ theo điều lệ trường mầm non quy đuy định, đoàn kiểm tra đánh giá theo nguyên tác công bằng, khách quan.
Điều III. Chủ các nhóm trẻ ngoài công lập và các ông bà có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./. 
 
Nơi nhận:;
- Các NTNCL;
-Như điều 3;
- Lưu: VT.
                           HIỆU TRƯỞNG
 
                                                 Description: C:\Users\LE QUOC NAM\Desktop\mộc các trường\Untitled-1.png        Description: C:\Users\LE QUOC NAM\Desktop\mộc các trường\Untitled-1.png       
 
  Description: C:\Users\LE QUOC NAM\Desktop\mộc các trường\Untitled-1.png
Description: C:\Users\LE QUOC NAM\Desktop\mộc các trường\Untitled-1.png