Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên Năm học 2022 – 2023

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số:  424 /KH-MGPL                                Phước  Lý , ngày  02  tháng  11  năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
Năm học 2022 – 2023
 
 
 
 

Thực hiện theo Hướng dẫn số 2365/HD-PGDĐT ngày 19/10/2022 về việc Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023, Trường MG Phước Lý  xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 với những nội dung cụ thể như sau:

I.Nhiệm vụ chung

Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa ứng xử, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học; các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường – gia đình – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HSSV tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HSSV.
Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên đối với đơn vị.
II.Các nhiệm vụ giải pháp
1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên
1.1. Nhà trường  rà soát, cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  Phòng GD&ĐT về nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên
- Nhà trường tiếp tục chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, đề án và các kế hoạch của UBND huyện  Phòng GD&ĐT.
1.2.Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên
- Nhà trường tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên bao gồm:
+Công tác giáo dục chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh;
+ Công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
+ Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, an toàn vệ sinh lao động;
+ Công tác xã hội trường học, tư vấn tâm lý;
+ Tiếp tục triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, đề án và các kế hoạch theo quy định.
2. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh chịu tác động của dịch COVID-19
Nhà trường chủ động triển khai thực hiện các chính sách học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách, học bổng ngoài ngân sách và miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh.
3. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị cho học sinh, học viên
Nhà trường đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh theo hướng tích hợp, lồng ghép thông qua các chuyên đề và hoạt động giáo dục
Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị của học sinh, đặc biệt trên môi trường mạng.
Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý, viên chức với học sinh.
Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh để nắm và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong học sinh.
Chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến học sinh.
 Tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ quản lý, viên chức và học sinh, học viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.
- Tiếp tục chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, viên chức và học sinh về an ninh, an toàn mạng
4. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh
- Nhà trường tiếp tục triển khai có hiệu quả về thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, học viên; tăng cường kỹ năng thực hành cho học sinh;
        - Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn các nội dung giáo kỹ năng sống phù hợp với tâm sinh lý  trẻ tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như:  kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, mua bán người, phòng chống tác hại của thuốc lá,…
- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ em, học sinh theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông.
- Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp ba môi trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 1836/SGDĐT-GDTrH ngày 11/6/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp ba môi trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Long An; Công văn số 5850/UBND-VHXH ngày 17/11/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về việc tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp ba môi trường Nhà trường – Gia đình – Xã hội trong giáo dục học sinh trên huyện.
5. Tăng cường xây dựng văn hóa học đường
-Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Cần Giuộc về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh huyện Cần Giuộc.
 - Nhà trường xây dựng Quy tắc ứng xử trong đơn vị.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong đơn vị; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho học sinh, (Hội thi “Bé khoả -bé-ngaon –bé tài năng”, “ “Mừng Đảng – Mừng Xuân”, “Vui hội trăng rằm”, ….góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới các giá trị Chân – Thiện – Mỹ.
6. Nâng cao hiệu quả bộ máy, tổ chức năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức phụ trách công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên
- Nhà trường tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chương trình quy định.
- Cung cấp đầy đủ các tài liệu, các hướng dẫn chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, đặc biệt các tài liệu liên quan đến các nội dung mới. Cung cấp cho giáo viên, học sinh đầy đủ các tài liệu, hình ảnh, video clip, học cụ để triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm bảo đảm an toàn trong việc học tập.
7. Đẩy mạnh công tác truyền thông và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý
- Khuyến khích giáo viên xây dựng các bài dạy, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống phù hợp với lớp. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ (http://www.moet.gov.vn).
II. Tổ chức thực hiện
- Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023 triển khai đến CB-GV-NV thực hiện.
-  Quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức và học sinh thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và địa phương để đảm bảo an toàn sức khỏe cho đội ngũ trong đơn vị
III. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên học kỳ I trước ngày 30/12/2022. Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 trước ngày 30/5/2023.
2. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022 – 2023.của trường mẫu giáo Phước Lý ./.
 
Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
            Nguyễn Thị Kim Loan
- Phòng GDĐT (B/c);
- Dội ngũ CB-GV-NV (T/h);
- Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
Tác giả: Nhuyễn Thị Kim Loan