Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH Công tác trọng tâm hàng tháng năm 2022-2023

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
 
 
 
 

Số : 241/KH-MGPL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

Phước Lý, ngày  03 tháng 910 năm 2022
 
 
KẾ HOẠCH
Công tác trọng tâm hàng tháng năm 2022-2023
 
Thực hiện Công văn số 1733/PGDĐT-MN của Phòng GD&ĐT Cần Giuộc ngày 24/8/2022 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2022-2023;
Căn cứ  Hướng dẫn số    /HD-PGDĐT của Phòng GD&ĐT Cần Giuộc ngày    /9/2022 về hướng dẫn nhiệm vụ cấp giáo dục mầm non năm học 2022-2023 ;
Trường  mẫu giáo Trường mầm  mẫu giáo Phước Lý xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm từng tháng năm học 202-2023 như sau:
I. Mục đích:
Nhằm tăng cường kỹ cương, nề nếp và tham gia tích cực vào việc đổi mới công tác quản lý.
Quy định về thời gian và một số hoạt động trọng tâm hàng tháng cần thực hiện để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục mầm non năm học 2022-2023 đạt hiệu quả.
II. Nội dung thực hiện:
1.  THÁNG  9/2022:
- Rà soát các điều kiện chuẩn bị năm học mới; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;
- Nhà trường, các nhóm trẻ NCL xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục (NDCSGD) trẻ Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 chủ động, linh hoạt để thích ứng với tình hình thiên tai, dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn cho trẻ, giáo viên, vừa củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non (GDMN); xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề trong năm học 2022-2023, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.
-  Nhà trường Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 01-KL/TW ngay 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao nề nếp, kỷ cương, tình thương trách nhiệm trong các cơ sở GDMN. Tiếp tục triển khai tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong GDMN;
- Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong NDCSGD trẻ nhằm phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển GDMN;
- Thực hiện  triển khai chuyên đề ‘‘Đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ”.
- Phát động phong trào thi đua như thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, thi lớp đẹp, sáng tạo, mô hình trường đạt hiệu quả, đăng ký danh hiệu thi đua các cấp năm học 2022-2023.
- Lập kế hoạch trang bị thiết bị, đồ dùng đồ chơi; phối hợp phụ huynh chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho con em mình về học liệu, đồ dùng đồ chơi theo tinh thần Công văn số 1596/PGDĐT-MN ngày 11/8/2022 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện  bộ đồ dùng đồ chơi cá nhân và học liệu cho trẻ mầm non năm học 2022-2023.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non..
- Triển khai thực hiện quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 về vệc phê duyệt hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học.
- Tổ chức họp cha mẹ học sinh bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, trường; công khai các khoản thu đầu năm 2022-2023 theo qui định.
- Hoàn thành hồ sơ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của huyện công nhận đạt chuẩn năm 2022.
- Tham gia tập huấn chuyên môn cho CBQL, GVMN do Phòng, Sở tổ chức
- Kiểm tra VSMT đầu năm, đưa trẻ vào nề nếp ổn định
2.  THÁNG 10/2022:  
- Phối hợp Y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe cho trẻ.
- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, người lao động;
- Cập nhật số liệu trẻ 0-5 tuổi của năm mới vào dữ liệu phần mềm. Chuẩn bị các điều kiện cho việc kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2022.
- Cập nhật số liệu trên cơ sở dữ liệu ngành, báo cáo đầu năm về Phòng GD&ĐT  trước ngày 05/10/2022.
- Kiểm tra các nhóm lớp NCL
- Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GVMN (triển khai tập huấn các nội dung tập huấn chuyên môn tại sở từ 13/9-16/9/2022)  ngày 8/10 và 15/10/2022
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và triển khai đến đội ngũ
 
- Tổ chức phát động thi đua tiết dạy tốt chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo việt Nam 20/11/2022.
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc kiểm tra công nhận PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi năm 2021;
- Dự giờ; kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
 - Kiểm tra HSSS GV
- Thực hiện đánh giá sau chủ đề
- Họp hội đồng và tuyên truyền công tác pháp luật
3.  THÁNG 11/2022: 
- Tổ chức  lễ hội chào mừng “Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”.
- Hoàn thành hồ sơ PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của tỉnh công nhận đạt chuẩn năm 2021.
- Tổ chức lễ hội và các phong trào hội thi chào mừng “ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”.
- Tổ chức 2 tiết thao giảng chào mừng “ Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”.
- Dự giờ; kiểm tra theo kế hoạch; Kiểm tra chuyên đề.
- Cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức và triển khai lại tại địa phương ( Nếu có ).
- Tổ chức hội thi “ bé khỏe- bé ngoan- bé tài năng” tại trường
- Thực hiện đánh giá sau chủ đề
- Dự giờ; kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Họp hội đồng và tuyên truyền công tác pháp luật
4.  THÁNG 12/2022
-   Tổ chức lễ hội “Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22-12”.
-  Tiếp đoàn kiểm tra PCGD - XMC tỉnh về việc kiểm tra công nhận huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2022.
- Cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức và triển khai lại tại địa phương ( Nếu có ).
- Tham gia hội thi “ bé khỏe- bé ngoan- bé tài năng”  cấp huyện, kỷ niệm “Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12”
- Dự giờ; kiểm tra theo kế hoạch; Kiểm tra chuyên đề. Kiểm tra toàn diện.
- Tổ chức 2 tiết thao giảng.
- Tổ chức thi “Bé vẽ tranh”
- Cập nhật lại số liệu Báo cáo tình hình bếp ăn tập thể, căn tin các trường
- Kiểm tra các nhóm lớp NCL
- Kiểm tra HSSS GV
- Thực hiện đánh giá sau chủ đề
- Họp hội đồng và tuyên truyền công tác pháp luật
5.   THÁNG  01/2023
- Tổ chức sơ kết học kỳ I, gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT ngày 20/01/2022.
- Tổ chức các hoạt động “Mừng xuân mới”.
-  Kiểm kê tài sản.
- Nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 16/01/2023-28/01/2023.
 - Phân công hỗ trợ trực các ngày Tết Nguyên đán
- Kết thúc chương trình HKI
- Nghỉ chuyển giữa 2 học kỳ:                     
- Thực hiện chương trình học kỳ 2:   
- Dự giờ; kiểm tra theo kế hoạch; Kiểm tra chuyên đề;
 - Thực hiện đánh giá sau chủ đề
- Tổ chức thao giảng.
- Họp hội đồng, sinh hoạt CM
- Cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức và triển khai lại tại địa phương ( Nếu có ).
6.   THÁNG 02/2023
- Tham quan học tập kinh nghiệm ngoài huyện ( dự kiến tham gia học tập tại TPHCM).
- Cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức và triển khai lại tại địa phương ( Nếu có ).
- Dự giờ; kiểm tra theo kế hoạch; Kiểm tra chuyên đề.
- Tổ chức 2 tiết thao giảng.
- Thực hiện đánh giá sau chủ đề
 - Kiểm tra HSSS GV
- Họp hội đồng và tuyên truyền công tác pháp luật
7.   THÁNG  03/2023:
 - Trường tổ chức lễ hội “ Ngày vui của mẹ và cô giáo 8/3”.
- Tổ chức lấy ý kiến thiết bị đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non 2022-2023 chuẩn bị trang bị đồ dùng đồ chơi cho năm học 2023-2024;
-  Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.(nếu có )
- Cử giáo viên tham gia Tham dự chuyên đề việc thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi bổ sung do Sở GD&ĐT tổ chức. ( Nếu có ).
- Cử giáo viên tham gia Tham gia hội nghị chuyên đề “ xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” lĩnh vực phát triển thẩm mỹ do cấp sở tổ chức. ( Nếu có ).
- Cập nhật lại số liệu Báo cáo tình hình bếp ăn tập thể, căn tin các trường.
- Thực hiện đánh giá sau chủ đề
- Tổ chức thao giảng.
- Dự giờ; kiểm tra theo kế hoạch; Kiểm tra chuyên đề; Kiểm tra toàn diện
- Họp hội đồng và tuyên truyền công tác pháp luật
    8.  THÁNG  04/2023
- Cử giáo viên tham gia chuyên đề việc thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi bổ sung cấp huyện. ( Nếu có ).
- Cử giáo viên tham gia Tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục An toàn giao thông cho trẻ mầm non do cấp sở tổ chức. ( Nếu có ).
- Dự giờ, kiểm tra theo kế hoạch.
 - Thực hiện đánh giá sau chủ đề
- Kiểm tra các nhóm lớp NCL
  - Kiểm tra HSSS GV
- Họp hội đồng và tuyên truyền công tác pháp luật
 9.  THÁNG 05/2023
- Tổ chức lễ hội “ Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ”.
- Trường gởi hồ sơ cấp giấy chứng nhận trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích và gởi hồ sơ đề nghị về Phòng GD&ĐT hạn cuối ngày 10/5/2023.
- Rà soát các mục tiêu thực hiện chương trình GDMN các độ tuổi, có kế hoạch tiếp tục phối hợp phụ huynh trong việc đảm bảo các mục tiêu đề ra.
- Sơ kết rút kinh nghiệm 02 năm thực hiện Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2022-2023.
 Thống kê báo cáo tổng kết năm học (trước ngày 10/5/2023)
- Tổng hợp kết quả học tập bồi dưỡng thường xuyên các trường.
- Tham gia đoàn thẩm định về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích năm học 2022-2023.
- Cử giáo viên tham gia Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non cho giáo viên tiếng anh tiểu học dạy trẻ mầm non LQTA do cấp sở tổ chức. ( Nếu có
- Tổ chức xét sáng kiến kinh nghiệm.
- Tổ chức đánh giá: Chuẩn hiệu trưởng, chất lượng giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non,
- Tổ chức xét thi đua
  10. THÁNG 6/2023
- Tổ chức tổng kết chương trình GDMN, việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở GDMN”, giáo dục phát triển vận động, giáo dục tình cảm-kỹ năng xã hội, an toàn giao thông, trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh, kết quả xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trong các cơ sở GDMN cùng với báo cáo tổng kết năm học về Phòng GD&ĐT trước ngày 1/6/2023
- Các trường tổ chức lễ “Tổng kết năm học” kết hợp với lễ ra trường cho các cháu 5-6 tuổi.
- Tham gia các lớp Bồi dưỡng thường xuyên của Sở GD&ĐT năm 2023;
- Lập kế hoạch xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm (BDTX) 2023.
-  Cập nhật số liệu Báo cáo tình hình bếp ăn tập thể, căn tin trường
-  Lập kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2023.
-  Tổng vệ sinh toàn trường, phân công giáo viên trực hè.
-   Lập kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024.
-  Báo cáo tình hình giữ trẻ trong hè 2023
  11.   THÁNG 7/2023
-  Tuyển sinh trẻ vào các trường mầm non, mẫu giáo.
-  Tiếp tục tham gia Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN năm 2023; 
 -   Tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi.
 -   Phân công trực hè, trồng cây xanh.
12.   THÁNG 8/2023:
  - Tiếp tục tham dự các lớp bồi dưỡng thường xuyên của Sở GD&ĐT năm 2023.
 - Sắp xếp đội ngũ CBQL, biên chế giáo viên, thu nhận trẻ và tổ chức ngày tựu trường cho năm học mới.
- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học 2023-2024.
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL và GV
-  Tham dự  tốt bồi dưỡng chính trị hè.
-  Ổn định nề nếp trường, lớp đầu năm học.
 
    Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG
    - PGD&ĐT (b/c);
    - PHT và các tổ (T/h)
    - Lưu: VT.                                                                                         
                                                                      Nguyễn Thị Kim Loan
 
Tác giả: Nhuyễn Thị Kim Loan