Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH THI ĐUA KHEN THƯỞNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số: 282  /KH-MGPL
Phước  Lý , ngày 10  tháng 10 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022
 
 
 
 
 
Thực hiện theo Kế hoạch số 2644/KH-SGDĐT ngày 07/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việcthực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022,
Thực hiện theo Kế hoạch số 1527/KH-PGDĐT ngày 08/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022, Trường MG Phước Lý  xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành năm học2021-2022 như sau:   
I. Mục đích yêu cầu
1.Mục đích
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua năm học 2021-2022 trong toàn ngành gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; góp phần thắng lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
- Phong trào thi đua trong toàn ngành theo chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực hiện nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy và học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19, qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.
2.Yêu cầu
        - Thực hiện đúng pháp luật về thi đua, khen thưởng; công tác thi đua phải đảm bảo tính công khai, minh bạch đúng quy định, các văn bản quy định, tiêu chuẩn thi đua phải được triển khai đầy đủ đến toàn thể CB,CC,VC, NV của đơn vị, đảm bảo quyền lợi của tập thể, cá nhân trong công tác thi đua.
        - Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị toàn ngành, đảm bảo nội dung mang tính thiết thực gắn với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương, mỗi phong trào thi đua là động cơ phấn đấu của từng tập thể, cá nhân để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và chiến thắng đại dịch COVID-19.
        - Qua phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị; kịp thời nêu gương, khen thưởng trong các dịp sơ kết, tổng kết năm học, tạo sức lan tỏa trong ngành đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Triển khai các văn bản về thi đua, khen thưởng
Thủ trưởng đơn vị triển khai, quán triệt các văn bản QPPL, văn bản hướng dẫnquy địnhvề công tác thi đua, khen thưởngcho toàn thể CB,CC,VC,NLĐ trong đơn vị, đảm bảo từng tập thể, cá nhân thuộc đơn vị hiểu rõ nội dung của văn bản, từ đó đẩy mạnh phong trào thi đua tại đơn vị
2. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
2.1. Đăng ký thi đua
Căn cứ vào tiêu chuẩn quy định các danh hiệu thi đua, thủ trưởng đơn vị tổ chức đăng ký thi đua năm học 2021-2022.
2.2. Công tác xét thi đua năm học
Căn cứ vào văn bản hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành xét thi đua, khen thưởng theo quy định.
3. Đẩy mạnh phong trào thi đua tại đơn vị
        - Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hưởng ứng các phong trào do đơn vị và cấp trên phát động.
- Nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc vận động và phong trào thi đua, chú trọng việc phát hiện các nhân tố mới, các gương điển hình thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được tập thể suy tôn, có hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời.
4. Nhập dữ liệu vào phần mềm thi đua, khen thưởng
 Nhà trường tiếp tục nhập dữ liệu kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 và dữ liệu đăng ký thi đua năm học 2021-2022 vào phần mềm thi đua, khen thưởng theo quy định.
        5. Một số vấn đề cần lưu ý trongthi đua, khen thưởng năm học 2021-2022
Về tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn đã nêu ở phần II.1, các danh hiệu CSTĐ các cấp, tập thể LĐTT, tập thể LĐXS phải thật sự đảm bảo yêu cầu đúng tiêu chuẩn, thể hiện tính tiêu biểu, vượt trội, có tác dụng động viên tích cực phong trào thi đua đối với đơn vị và trong đơn vị.Tuy nhiên để việc xét chọn thi đua khen thưởng được công bằng, khách quan
Lưu ý: Việc đánh giá công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học (trước khi xét thi đua) cần được so sánh đối chiếu giữa kết quả cuối năm học với thực trạng thời điểm đầu năm học với chỉ tiêu mà mỗi cá nhân đề ra để thực hiện và các tiêu chuẩn khác theo quy định.
Chỉ xét thi đua đối với những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; những cá nhân nào hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mới đưa vào danh sách đề nghị Lao động tiên tiến; những cá nhân nào hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm nhiệm vụ thì mới đưa vào danh sách đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc bằng khen UBND tỉnh (đủ các tiêu chuẩn khác theo quy định).
Chiến sĩ thi đua cơ sở được lựa chọn trong số những cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu lao động tiên tiến; có sáng kiến nâng cao chất lượng dạy và học được công nhận.
Nhà trường xây dựng thang điểm thi đua phù hợp, công khai, giao ước ngay từ đầu năm (HNCBCCVC ), để cuối năm có thể đánh giá phân loại và sắp xếp thứ tự thành tích của từng cá nhân trong nhà trường một cách khách quan, công bằng, đúng thực chất.
Việc đăng ký Sáng kiến kinh nghiệm thực hiện trên cơ sở: cá nhân đăng ký thi đua kèm với đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm và chương trình thực hiện trong năm học. Nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, gắn với các vấn đề còn đang tồn tại, mà cá nhân được Hiệu trưởng phân công trong năm học. Nhà trường chịu trách nhiệm xác nhận đồng ý với nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm và chương trình cá nhân đăng ký (phiếu đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm và dự kiến chương trình thực hiện); đồng thời tổ chức phân công các thành viên trong Hội đồng thi đua của trường theo dõi, đánh giá tiến độ, mức độ hoàn thành theo dự kiến chương trình mà cá nhân đăng ký; giai đoạn cuối năm học (cuối tháng 3), trường tổ chức nghiệm thu, đánh giá đề tài sáng kiến kinh nghiệm, lựa chọn những đề tài tiêu biểu để giới thiệu với Hội đồng cấp huyện xem xét, đánh giá.
- Sáng kiến kinh nghiệm của cá nhân đã được xét, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp, thì không lấy thánh tích của sáng kiến đó để làm căn cứ tiếp tục xét các hình thức khen thưởng và ngược lại.
III. Kế hoạch thời gian thực hiện công tác thi đua, khen thưởng: CBGVNV đơn vị thực hiện theo bảng kế hoạch thời gian đính kèm.
IV. Tổ chức thực hiện
- Nhà trường xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 đúng quy định.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022 của trường MG Phước Lý . Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo tình hình thực tế và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhà trường có thể cập nhật, điều chỉnh hoặc bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế và qui định./.
 
 
  Reserved: KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Võ Trường Tam
 
 
Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG         
-Phòng GDĐT (B/c);
- Các tổ (T/h);
- Đội ngũ CBGVNV (T/h);                                           
- Lưu: VT.
                                                                                                    Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
PHÒNG GD ĐT CẦN GIUỘCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG  PHƯỚC LÝ                   Độc lập – Tự do – Hạnh hhúc
 
      Số:  292 / QĐ-MG PL                               Phước  Lý, ngày 15 tháng 10 năm 2021 
 
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng
 Năm học 2021 - 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ

               Căn cứ Thông tư 35/2015/BGD&ĐT ngày 31/12/2015 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013;
 Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của trường  mẫu giáo Phước Lý ;
QUYẾT ĐỊNH:
               Điều 1. Thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường mẫu giáo
Phước  Lý  năm  học 2020 - 2021  gồm các đồng chí có tên sau:
STT
Họ và tên
Chức danh, chức vụ
Nhiệm vụ
1
2
3
4
5
6
7
Nguyễn Thị Kim Loan  
Mai Thị Thanh Vân 
 THiều Thị Ngọc Trân
Võ Thị Oanh                    
Phan Thị Mộng Tuyền      
Huynh Thị Thúy Phượng  
Ngô Thị Xuân Đào
Hiệu trưởng         
 P.HT  
CTCĐ 
TKT
TKT
TTND  
TKT-VP          
Trưởng ban 
Phóban           
hành  viên 
Thành viên     Thành  viên    
Thành  viên   
Thành  viên
Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức các phong trào thi đua, theo dõi, đánh giá, tổ chức bình xét thi đua theo quy định về công tác thi đua khen thưởng.
           Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách Hội đồng thi đua khen thưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP./.    
               HIỆU TRƯỞNG


             Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KẾ HOẠCHTHỜI GIAN
Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022
( Kèm theo Kế hoạch số /KH-PGDĐT ngày /10/2021 của Phòng GD&ĐT)
 
Thời gian
(Dự kiến)
Công việc
Cá nhân, Bộ phận thực hiện
Hạn cuối 25/10/2021
- Nhận đăng ký thi đua năm học 2021-2022
- Cập nhật dữ liệu đăng ký thi đua trên phần mềm thi đua, khen thưởng
Phụ trách công tác thi đua, các trường
Tháng 2/2022
Các đơn vị gửi Tờ trình xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2022
Phụ trách công tác thi đua, các trường
 
Tháng 4/2022
Tiếp nhận Sáng kiến kinh nghiệm+Họp xét SKKN
Chuyên môn 3 cấp, các trường
Tháng 6/2022
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng
Phụ trách công tác thi đua, các trường
15-24/6/2022
 
Thực hiện các thủ tục đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng
Phụ trách công tác thi đua
 
 
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan