Trường Mẫu giáo Phước Lý

Kế hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại “Chuẩn” nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên năm học 2021-2022

 PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
 
 
 
 

Số: 297 /KH-MGPL
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

 Phước Lý, ngày 29 tháng 10  năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại “Chuẩn” nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên
năm học 2021-2022
 
 
 
 

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về việc đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức của Chính phủ.
Căn cứ công văn số 1652 số/HD-PGDĐT ngày 20/10/2021 của Phòng GD-ĐT Cần Giuộc  về việc thực công tác Tổ chức cán bộ năm học 2021-2022.
Căn cứ Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Căn cứ Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
 Căn cứ văn bản số 5569/BGDĐT-NGVGMN ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
  Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Phước Lý  xây dựng kế hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm; Đánh giá xếp loại “Chuẩn” nghề nghiệp năm học 2021-2022 cụ thể như sau:
A. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của chính phủ:
 I. Đối tượng đánh giá, phân loại :
1.Viên chức quản lý: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
2. Viên chức: Giáo viên và kế toán, Y tế
3. Người lao động : Bảo vệ, cấp dưỡng
 II. Mục đích, nguyên tắc và thẩm quyền đánh giá phân loại công chức, viên chức
1. Mục đích:
- Xác định rỏ năng lực, rình độ chuyên môn nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm.
- Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động,  khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối công chức viên chức.
2. Nguyên tắc, đánh giá phân loại công chức, viên chức:
2.1. Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
 2.2.Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách
2.3. Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.
 2.4. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90/2020 được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.
 3. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại CCVC:
- Trưởng phòng GDĐT Cần Giuộc  trực tiếp đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng.
- Hiệu trưởng trực tiếp đánh giá, xếp loại đối  Phó hiệu trưởng ,viên chức và người lao động .
        III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020 của Chính Phủ trong toàn trường thực hiện như sau:
 Bước 1: CB-GV-NV thực hiện tự đánh giá theo bảng đánh giá thi đua năm học 2021-2022 ( Kèm theo mẫu số 3 )
Ghi chú: để thực mẫu số 3 rỏ ràng, minh bạch, công bằng thì  HT.PHT thực hiện biểu điểm 3a  (GV-KT-BV-CD thực hiện mẫu 3b trong đó KT-BV-CD có linh hoạt với nhiệm vụ khác so với  giáo viên),
Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
Thời gian hoàn thành: cuối học kỳ II
 Bước 2:
+ Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng  trình bày trước hội đồng sư phạm (sẽ thông ngày sau).  CB-GV-NV đóng góp,  có biên bản kèm theo
+ GV-KT-BV-CD: mỗi cá nhân báo cáo trước tổ chuyên môn, trong tổ chuyên môn nhận xét đánh giá cho từng người ( có biên bản kèm theo) ;Thực hiện (sẽ thông ngày sau.(sau khi đóng góp HT- P.HT)
 Chú ý: Trong buổi họp này sau khi thống nhất trong tổ đánh giá, xếp loại  theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020 của Chính Phủ. Sau đó đồng nhất kết quả trên,  thực hiện xem xét :
1 .Xét thi đua năm học 2021-2022.
STT Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 /BGD-ĐT Đánh giá xếp loại  theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020 Xét Thi đua  theo Nghị định 91/CP Và QĐ 4614-UBND Tỉnh
1 Mức Tốt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chiến sỉ thi đua cơ sở Không vượt quá 15% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
2 Mức  Khá Hoàn thành tốt nhiệm vụ LĐTT
3 Mức  đạt chuẩn Hoàn thành nhiệm vụ  
4 Mức không đạt chuẩn Không hoàn thành nhiệm vụ  
Bước 3: Tổ trưởng chuyên môn hoàn thành: Đánh giá xếp loại  theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25,26 /BGD-ĐT;  Xét Thi đua  theo Nghị định 91/CP. Nộp cho CTCĐ  ngày (sẽ thông ngày sau) hồ sơ gồm :
1. Biên bản ( 3 loại) (Nghị định 90/2020/NĐ-CP Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua theo Nghị định 91/CP)
2. Các phiếu, biểu mẫu đánh giá theo theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua  theo Nghị định 91/CP.
Bước 4 :  ngày (sẽ thông  sau ) Họp chi Bộ: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của chi bộ đảng đơn vị nơi viên chức công tác.
Bước 5:  ngày (sẽ thông  sau) : Họp hội đồng thi đua, thực hiện xem xét Đánh giá xếp loại  theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua  theo Nghị định 91/CP
Bước 6 : Họp hội đồng sư phạm  ngày (sẽ thông  sau): công bố các kết quả  Đánh giá xếp loại theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua  theo Nghị định 91/CP.
 Bước 7: Nhận Hồ sơ giải quyết kiến nghị về kết quả Đánh giá xếp loại  theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày13/8/2020; Đánh giá xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp Thông tư 25, 26 /BGD-ĐT; Xét Thi đua  theo Nghị định 91/CP (nếu có) ; ngày (sẽ thông  sau)
Bước 8: Hoàn chỉnh hồ sơ nộp phòng Giáo dục  và lưu hồ sơ
B. Đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng theo Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non; Chuẩn giáo viên theoThông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
1.Nội dung triển khai đánh giá:
- Tổ chức triển khai đánh giá giáo viên theo Chuẩn giáo viên  mầm non.
- Tổ chức triển khai đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn Hiệu trưởng mầm non.
- Tổ chức triển khai đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn P.HT mâm non.
2. Các văn bản áp dụng trong đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn:
a. Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn: Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; văn bản số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
b. Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn: Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10  năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Qui định Chuẩn Hiệu trưởng mầm non;văn bản số: 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
3. Quy định đối tượng được đánh giá theo Chuẩn:
a. Đối tượng sắp nghỉ hưu (Đã có thông báo nghỉ hưu theo quy định hiện hành) không bắt buộc phải tham gia đánh giá theo chuẩn.
b. Đối tượng nghỉ ốm, nghỉ thai sản trùng vào thời gian cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá theo chuẩn thì được tạm hoãn và phải thực hiện đánh giá bổ sung sau khi nghỉ ốm, nghỉ thai sản.
c. Những đối tượng còn lại, kể cả giáo viên mới tuyển dụng  mới tiếp nhận đến trong năm học; thực hiện đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. Quy trình đánh giá:
4.1 Đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn
4.1.1: Căn cứ văn bản số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
Bước 1: Giáo viên căn cứ phụ lục I: ví dụ về minh chứng, giáo viên thực hiện tự đánh giá theo mẫu số 1 –Phụ lục II:Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng cộng,có 15 tiêu chí. Mỗi tiêu chí có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( đánh dấu chéo vào).Sau đó giáo viên tự nhận xét điểm mạnh.yếu, những vấn đề cần cải thiện,nêu kế hoạch học tập,bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
Khi tự đánh giá lưu ý các điều kiện khống chế :
a/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Tốt :
Tất cả 15 tiêu chí đạt từ khá trở lên; trong đó tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốt
b/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Khá
Tất cả 15 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên;
c/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Đạt
Tất cả 15 tiêu chí đều đạt
d/ Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Có một tiêu chí đánh giá chưa đạt
 Bước 2 :
 Họp tổ chuyên môn, từng giáo viên đọc tự đánh giá của mình theo mẫu số 1 –Phụ lục II.Sau đó Tổ trưởng điều khiển các thành viên trong tổ:  phân tích  ,đánh giá cá nhân vừa thông qua theo 15 tiêu chí ,đi đến thống nhất điểm mạnh,yếu.Tiếp theo phát cho tất cả các thành viên trong tổ : mẫu số 2- phụ lục II đánh giá đồng nghiệp và từng giáo viên lưu ý khi đánh giá đồng nghiệp các điều kiện khống chế :
 a/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Tốt :
 Tất cả 15 tiêu chí đạt từ khá trở lên; trong đó tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức tốt
 b/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Khá :
 Tất cả 15 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 đạt mức khá trở lên;
 c/ Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức Đạt :
Tất cả 15 tiêu chí đều đạt
d/ Chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
Có một tiêu chí đánh giá chưa đạt
Bước 3:
Tổ trưởng tổng hợp theo mẫu số 3 –Phụ lục II.
Trên cơ sở mẫu số 3 –Phụ lục II, hiệu trưởng đánh giá xếp loại giáo viên mẫu số 4- Phụ lục II.
- Hồ sơ đánh giá giáo viên theo chuẩn lưu trữ tại đơn vị.
Chú ý :Tất cả hồ sơ nói trên Tổ trưởng chuyên môn hoàn chỉnh ( đầy đủ chữ ký …) nộp lại hiệu trưởng lưu hồ sơ .
4.1.2. Chu kỳ đánh giá
- Giáo viên tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.
- Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.
 (Năm học 2021-2022, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá giáo viên ).
Ngoài ra trong trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên, đơn vị rút ngắn chu kỳ đánh giá giáo viên.
4.2.3. Thẩm quyền đánh giá
Người đứng đầu cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thực hiện đánh giá giáo viên trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp và thực tiễn nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh chứng xác thực, phù hợp theo chu kỳ đánh giá hoặc đánh giá trong trường hợp đặc biệt.
4.2 Đánh giá xếp loại Hiệu trưởng theo Chuẩn:
4.2.1 Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
Bước 1:
Hiệu trưởng tự đánh giá theo mẫu số 1-Phụ lục II dựa trên cơ sở phụ lục I : Ví dụ minh chứng: Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng cộng, có 18 tiêu chí. Mỗi tiêu chí có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( đánh dấu chéo vào). Sau đó Hiệu trưởng tự nhận xét điểm mạnh.yếu,những vấn đề cần cải thiện,nêu kế hoạch học tập,bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
Khi tự đánh giá lưu ý các điều kiện khống chế :
 a/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức Tốt :
Tất cả 18 tiêu chí đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
b/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức Khá :
 Tất cả 18 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên;
c/ Đạt chuẩn Hiệu trưởng :
Có  tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên
d/ Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng :
 tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
Bước 2:
 Họp hội đồng nhà trường , Hiệu trưởng tự đánh giá , sau đó Chủ tịch công đoàn điều khiển phân tích, đánh giá theo 18 tiêu chí và đi đến thống nhất: nhận xét điểm mạnh.yếu, những vấn đề cần cải thiện.Tiếp theo phát cho CB-GV-NV  mẫu 2 –Phụ lục II đánh giá hiệu trưởng và từng CB-GV-NV khi đánh giá hiệu trưởng lưu ý các điều kiện khống chế :
a/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức Tốt :
Tất cả 18 tiêu chí đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
 b/ Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức Khá :
 Tất cả 18 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên;
c/ Đạt chuẩn Hiệu trưởng :
Có  tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên
d/ Chưa đạt chuẩn hiệu trưởng :
Có tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
Bước 3:
Chủ tịch Công đoàn  tổng họp mẫu số 3- Phụ lục II – Nộp về Phòng Giáo dục
Trên cơ sở đó ,Trưởng Phòng Giáo dục đánh giá Hiệu trưởng  mẫu số 4 –phụ lục II.
4.2.2 Chu kỳ đánh giá Hiệu trưởng.
 - Hiệu trưởng, tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học.
( Năm học 2021-2022, hiệu trưởng tự đánh giá )
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ trực tiếp tổ chức đánh giá Hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. ( Năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo trực tiếp đánh giá Hiệu trưởng ).
Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan quản lý cấp trên sẽ quyết định rút ngắn chu kỳ đánh giá.
 4.2.3 Thẩm quyền đánh giá.
Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng trường trực thuộc.
4.3 Đánh giá xếp loại Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn:
4.3.1 Căn cứ văn bản số 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non;
Bước 1:
 Phó Hiệu trưởng tự đánh giá theo mẫu số 1-Phụ lục II dựa trên cơ sở phụ lục I : Ví dụ minh chứng: Tự đánh giá theo 5 tiêu chuẩn tổng cộng, có 18 tiêu chí.Mỗi tiêu chí có 4 mức : CĐ-Đ-K-T ( đánh dấu chéo vào).Sau đó phó  Hiệu trưởng tự nhận xét điểm mạnh.yếu,những vấn đề cần cải thiện,nêu kế hoạch học tập,bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo.
 Khi tự đánh giá lưu ý các điều kiện khống chế :
a/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở mức Tốt :
Tất cả 18 tiêu chí đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
b/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở mức Khá :
 Tất cả 18 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên;
 c/ Đạt chuẩn phó Hiệu trưởng .
Có  tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên
d/ Chưa đạt phó chuẩn hiệu trưởng :
  tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
Bước 2:
Họp hội đồng nhà trường , Phó Hiệu trưởng tự đánh giá ,sau đó Chủ tịch công đoàn điều khiển phân tích, đánh giá theo 18 tiêu chí và đi đến thống nhất: nhận xét điểm mạnh.yếu,những vấn đề cần cải thiện.Tiếp theo phát cho CB-GV-NV  mẫu 2 –Phụ lục II đánh giá Phó hiệu trưởng và từng CB-GV-NV khi đánh giá hiệu trưởng lưu ý các điều kiện khống chế :
a/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở mức Tốt :
Tất cả 18 tiêu chí đạt từ khá trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt mức tốt;
b/ Đạt chuẩn phó hiệu trưởng ở mức Khá :
Tất cả 18 tiêu chí đạt từ đạt trở lên; tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chí chí 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 và 15 đạt từ mức khá trở lên;
c/ Đạt chuẩn phó Hiệu trưởng
Có  tất cả các tiêu chí được đánh giá từ mức đạt trở lên
d/ Chưa đạt phó chuẩn hiệu trưởng :
 tiêu chí được đánh giá chưa đạt (tiêu chí được đánh giá chưa đạt khi không đáp ứng yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
 Bước 3:
 Chủ tịch Công đoàn  tổng họp mẫu số 3- Phụ lục II
 Các loại hồ sơ đánh giá phó hiệu trưởng  lưu tại đơn vị.
4.3.2 Chu kỳ đánh giá Phó Hiệu trưởng.
 Phó Hiệu trưởng, tự đánh giá theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm học. ( Năm học 2021-2022,Phó hiệu trưởng tự đánh giá )
Người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức đánh Phó Hiệu trưởng theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học. ( Năm học 2021-2022, Thủ trưởng đơn vị trực tiếp đánh giá PHT).
III. Tổ chức thực hiện:
Hiệu trưởng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng tổ chức triển khai đánh giá Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên tại đơn vị theo Chuẩn. Hiệu trưởng phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại đối với Phó Hiệu trưởng và giáo viên; trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kết quả đánh giá đối với Hiệu trưởng; đề xuất và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm; nộp bản tổng hợp kết quả đánh giá về Phòng GD&ĐT qua Bộ phận Tổ chức cán bộ.
Đối với Hiệu trưởng, do Chủ tịch công đoàn tổ chức đánh giá; Phó hiệu trưởng và giáo viên do Hiệu trưởng tổ chức đánh giá.
Thời gian thực hiện:
-Triển khai kế hoạch và các văn bản liên quan ngày ( Sẽ thông báo sau )
- Tiến hành đánh giá ngày ( Sẽ thông báo sau )
- Công bố kết quả xếp loại ( Sẽ thông báo sau )
- Thời gian nhận đơn khiếu nại Từ ( Sẽ thông báo sau )
-   Giải quyết đơn khiếu nại ngày ( Sẽ thông báo sau )
-Trên đây là kế  hoạch Đánh giá xếp loại viên chức hàng năm;Đánh giá xếp loại “Chuẩn” nghề nghiệp: chuẩn Hiệu trưởng,Phó Hiệu trưởng,chuẩn giáo viên năm học 2021-2022 của trường Mẫu giáo Phước Lý. Đề nghị CBQL, GV trong đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng nội dung trong kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có khó khăn liên hệ Hiệu trưởng để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Cần giuộc(để b/c);
- CB-GV-NV (để t/h);
- Lưu VT./.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
              Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan