Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH BỔI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHOCB,GV,NV NĂM HỌC 2021-2022

 PHÒNG GDĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNGMG PHƯỚC LÝ
  Số: 223  / KH- MGPL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Phước Lý, ngày 12tháng 8 năm 2021
 
 
KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2020-2021
 
 
 
 

Căn cứ kế hoạch số 175/ KH-MGPL ngày 10/9/2019 Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2019-2025 của trường mẫu giáo Phước Lý
Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học và tình hình thực tế của nhà trường; Trường Mẫu giáo Phươc Lý  xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  cho đội ngũ năm học 2021 – 2022 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Tổng số CBGVNV:   20
+  Hiệu tr­ưởng:       01 đ/c
+  Phó hiệu trư­ởng: 1đ/c
+ Giáo viên : 12 đ/c
+ Nhân viên: 06 đ/c (1 NVYT, 3NVCD; 1NVBV; 1NVKT)
- Trình độ chuyên môn:
+ Đại học    7/12
+ Cao đẳng  03/12
+Trung cấp: 02/12
- Các tổ chức
+ Đảng viên: 7/20 đ/c;     
+ Đoàn viên công đoàn: 20/20 đ/c
II/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.Mục đích:
Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình  độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tạo bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Thực hiện mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Phòng GD&ĐT về nâng tỷ lệ đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá về chất lượng một cách đồng bộ theo các mục tiêu và định hướng của ngành.
Nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy, năng lực quản lý và các hoạt động khác của giáo viên, CBQL trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ về trình độ tiêu chuẩn của chức danh theo cấp học MN.
2.Yêu cầu
- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và CBQLGD phải được triển khai đối với tất cả  các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 - Gắn việc bồi dưỡng để đạt chuẩn về trình độ đào tạo với bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạt chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và cán bộ quản lý.
-Việc thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQLGD phải gắn với công tác quy hoạch cán bộ hàng năm.
III/ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG:
1.Bồi dưỡng trình độ chuyên môn:
- Khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên có bằng tốt nghiệp nghề từ cao đẵng đăng ký và tham gia học các lớp nâng chuẩn.
- Vận động các giáo viên, nhân viên YT đang học liên thông lên Đại học, tiếp tục tham gia nghiêm túc đến khi kết thúc và tốt nghiệp.
- Khuyến khích nhân viên Cấp dưỡng tham gia học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mầm non.
2.Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý:
- Tạo điều kiện cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên dự nguồn thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý theo quy định của Phòng GD&ĐT.
3. Bồi dưỡng thường xuyên:
Đảm bảo 100% CBQL và GV tham gia lớp bồi dưỡng và thực hiện học bồi dưỡng thường xuyên theo Thông tư Số: 11/2019/TT-BGDĐT ngày ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Chương Trình Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cán Bộ Quản Lý Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non; Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non). Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý xây dựng kế hoạch học BDTX năm học, và thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
Nhà trường xây dựng kế hoạch dựa trên kế hoạch BDTX của Phòng GD&ĐT và các môdun giáo viên đăng ký, tình hình của đơn vị, phân công, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.
3.Bồi dưỡng chính trị:
– 100% CBQL, GV, NV tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị, các đợt học tập các nghị quyết do các cấp tổ chức, làm bài thu hoạch đầy đủ
– Đối với  Phó hiệu trưởng và giáo viên thuộc diện quy hoạch cán bộ quản lý: Được tham gia lớp trung cấp chính trị, quản lý giáo dục, quản lý nhà nước.
– Bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới cho các đối tượng đoàn viên ưu tú (có danh sách kèm theo)
– Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới: 2 người
4.Bồi dưỡng ngoại ngữ:
– Đối với CBQL, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và giáo viên: Khuyến khích tham gia học ngoại ngữ B1
5.Bồi dưỡng tin học:
– Đối với CBQL: Tất cả CBQL có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng dành cho quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
– Đối với giáo viên: 100% giáo viên sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong chuyên môn (phần mềm soạn giảng; soạn thảo văn bản excel, word và cách thiết lập bài giảng điện tử, các trò chơi phần mềm  powerpoint và các phần mềm hỗ trợ khác như kidsmart, happykid; Thực hiện dạy bằng giáo án điện tử một số hoạt động giáo dục tại nhóm lớp và thực hiện tất cả trong các chuyên đề, hội thi, thao giảng trong năm.
– Đối với nhân viên YT, KT: Khả năng sử dụng các phần mềm ứng dụng trong các hoạt động nghiệp vụ đối với kế toán, y tế, văn thư.
– CBQL, GV, NV: Bồi dưỡng thực hiện thể thức văn bản theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản
6.Bồi dưỡng theo yêu cầu thực tiễn (bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng hè..)
– Hàng năm, căn cứ theo kế hoạch chuyên môn Phòng GD&ĐT nhà trường tạo điều kiện cho CBQL, GV, NV tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè, bồi dưỡng thường xuyên, chuyên đề.
– Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề theo yêu cầu thực tiễn phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
– Đưa một số CBQL và giáo viên cốt cán tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề do PGD&ĐT tổ chức.
Đối với CBQL, GV: Bồi dưỡng phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng chương trình GDMN theo thông tư số 28 về sửa đổi bổ sung thông tư số 17 của Bộ GD& ĐT ban hành. Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề giáo dục phát triển vận động trong trường MN.
Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện chương trình, quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.. Sử dụng Bộ chuẩn PTTENT. Bồi dưỡng qui trình viết SKKN, có sáng kiến cải tiến trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Các chuyên đề do bậc học tổ chức. Nhân viên VT, KT, YT: Bồi dưỡng nghiệp vụ VT, YT, biết khai thác mạng Internet.
IV. XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:
1.Điều kiện về CSVC, thiết bị, đồ dùng, tài liệu:
Tham mưu với các cấp lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương, phối hợp với Hội phụ huynh học sinh huy động các nguồn lực, kinh phí đầu tư mua sắm và bổ sung các điều kiện về CSVC, thiết bị, đồ dùng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học và công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm học.
Nối mạng internet cho các điểm phụ, nâng số lượng lớp được nối mạng, phát huy hiệu quả websile của trường, địa chỉ gmail của trường và của cá nhân.
Mua  máy tính, sửa chữa máy vi tính và các thiết bị điện tử cho các lớp. Bổ sung các đĩa phần mềm dạy học các lớp. Cung cấp tài liệu tham khảo cho CB, GV, NV.
Tổ chức tốt các hội thi, chuyên đề, thao giảng, hội giảng trong năm theo kế hoạch
2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng:
a) Đối với các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn nâng cao trình độ: kinh phí thực hiện cá nhân đi học tự chi trả.
b) Đối với cán bộ công chức và hiệu trưởng đơn vị được cử đi đào tạo: thực hiện theo chế độ quy định.
c)Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề tại đơn vị: Trích kinh phí hoạt động của trường.
3. Tổ chức thực hiện:
– Xây dựng kế hoạch triển khai và phân công cụ thể, tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên, CBQL tham gia học tập bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đề ra.
– Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ dưới nhiều hình thức như:
* Bồi dưỡng đại trà:
+ Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục thông qua việc tổ chức các chuyên đề, thao giảng, hội thi giáo viên giỏi, hội thảo, dự giờ, kiểm tra.
+ Bồi dưỡng làm HSSS, xây dựng môi trường lớp học, học bồi dưỡng thường xuyên, chuyên môn hè theo kế hoạch.
+ Tin học về soạn thảo văn bản, thiết lập giáo án điện tử, trò chơi sáng tạo từ các phần mềm powerpoint và các phần mềm kidsmart, happykid…, trao đổi thông tin qua địa chỉ gmail, trang websile của trường.
+ Bồi dưỡng qui trình viết và trình bày SKKN.
* Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới: Phân công cho giáo viên kèm cặp giúp đỡ và phối hợp với PHT, với TTCM hướng dẫn về công tác chủ nhiệm lớp, chăm sóc trẻ, làm HSSS, soạn giảng. Tổ chuyên môn có kế hoạch tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn tại các lớp trong tổ để giáo viên mới dự, dự giờ góp ý bồi dưỡng giáo viên mới.
* Bồi dưỡng giáo viên giỏi: Vận dụng các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục, phong cách và nghệ thuật xử lý tình huống trên lớp thông qua việc phân công dạy các chuyên đề, hội giảng, thao giảng và dự giờ góp ý.
Tổ chức tốt các chuyên đề trọng tâm trong năm học như: Chương trình GDMN, đổi mới hoạt động chăm súc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuyên đề giáo dục phát triển vận động trong trường MN. Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện chương trình. Tạo điều kiện cho đội ngũ tham gia dự các chuyên đề, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị do các cấp tổ chức và giao lưu chuyên môn với các trường bạn.
– Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, thiết bị và thời gian  để giáo viên, CBQL tham gia có chất lượng các hoạt động đào tạo bồi dưỡng.
Trên đây là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ nhà giáo và CBQL năm học 2021-2022 trường Mẫu giáo Phước Lý./.
  Nơi nhận:
– PGD&ĐT (b/c);     
– BGH, chuyên môn (t/h);
– Lưu VT.
                 
                                  HIỆU TRƯỞNG 
                                Nguyễn Thị Kim Loan