Trường Mẫu giáo Phước Lý

kế hoạch công khai

      PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 225/KH- MGPL

              Phước Lý , ngày 24 tháng 8 năm 2021

 
KẾ HOẠCH
Thực hiện 3 công khai năm học 2021-2022
 
 
 
 

  Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT- BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”;
Căn cứ công văn 2228/SGDĐT-HCQT, ngày 24/8/2021 của SGDĐT về việc quán triệt các khoản thu trong lãnh vực giáo dục đào tạo năm 2021-2022;
Thực hiện  nhiệm  vụ  năm học 2021 – 2022.Trường MG Phước Lý  xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2021- 2022 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
- Thực hiện công khai cam kết của đơn vị về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để các thành viên trong trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.
- Việc thực hiện công khai đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.
II. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai
- Ban Chỉ đạo của trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Chủ tịch Công đoàn là Phó trưởng ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn thể là các ủy viên của Ban chỉ đạo.
- Hiệu trưởng (Trưởng ban chỉ đạo) tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Quy chế công khai ban hành theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 01, 02, 03 ,04, báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính; đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo đúng lộ trình đề ra trong kế hoạch.
- Phó ban giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
III. Các nội dung thực hiện công  khai
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ đơn vị (Theo Biểu mẫu 01).
 b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).
   c) Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục : Trường mẫu giáo phước Lý đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng mức độ 3 có giấy chứng nhận do Sở Giáo Dục tình Long An cấp vào ngày   /  /2015.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục
 a) Cơ sở vật chất: Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp (Theo Biểu mẫu 03 - trong phụ lục của quy chế).
 b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04). Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
 3. Công khai thu chi tài chính
a) Tình hình tài chính của đơn vị
 Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư 61/2017/TT-BGD ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: Mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.
* Thu học phí: Thực hiện theo công văn 2228/SGDĐT-HCQT, ngày 24/8/2021 của SGDĐT về việc quán triệt các khoản thu trong lãnh vực giáo dục đào tạo năm 2021-2022; mức thu học phí năm 2021-2022 vẫn giữ mức thu học phí như năm 2020-2021( trẻ có đi học và dạy trực tuyến mới thu học phí
     - Thời gian thu học phí:    tháng/năm học.
Mẫu giáo bán trú (Lá): 66.000đ/HS/tháng
Mẫu giáo bán trú (chồi): 77.000đ/HS/tháng
* Các khoản thu khác: Đăng ký mua đồ dùng học tập cho trẻ từ Phòng GD&ĐT
c) Các khoản chi theo từng năm học: Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh, chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
d) Văn bản hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
IV. Hình thức và thời điểm công khai
 1. Công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trước toàn thể phụ huynh; các biểu mẫu công khai được niêm yết ở văn phòng trường, bảng tin ccác điểm trường để thuận tiện cho mọi người theo dõi.        
2. Thời điểm công khai: Công khai vào tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học và khi có thay đổi nội dung có liên quan về các số liệu trong các biểu mẫu công khai;
V. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin
1.  Nguyễn Thị Kim Loan - Hiệu trưởng - Trưởng ban: Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT của Bộ GD&ĐT đến tất cả toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường và cha mẹ học sinh.
2. Bà Thiều Thị Ngọc Trân - Giáo viên - Chủ tịch Công đoàn- Phó ban: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc  các hoạt động công khai của đơn vị.
3. Bà Mai Thị Thanh Vân- Phó hiệu trưởng: cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 1, 2, 3, tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.
4.   Thị Thúy Phượng  - TTND : Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông báo trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội quy, Quy chế làm việc của nhà trường; Quy chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân công lao động; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021; Kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cáo Trưởng ban về tình hình triển khai Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.
Quyết toán thu - chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.
5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh (Thư ký): Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai, nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo, ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Quy chế công khai.
VI. Tổ chức thực hiện
 Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai theo quy định.
 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai tại đơn vị.
  Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế công khai của trường MG Phước Lý đề nghị các thành viên nghiêm túc thực hiện./.
 
      Nơi nhận:  
       - Phòng GD : (báo cáo);                                                  HIỆU TRƯỞNG
       - Thành viên BCĐ;
       - Lưu: VT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC  
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
                                                                   
       Số :  226  / QĐ-MGPL                       Phước Lý, ngày 24   tháng 8  năm 2021
          
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện  Quy chế công khai
Năm học 2021 – 2022
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO PHƯỚC LÝ
 
Căn cứ số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trường mẫu giáo Phước Lý; 
Xét khả năng và đạo đức của cán bộ, giáo viên.
         
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai năm học 2021 - 2022 tại trường Mẫu giáo Phước Lý gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Bà Nguyễn Thị Kim Loan            Hiệu trưởng            Trưởng ban
2. Bà  Thiều Thị  Ngọc Trân            CTCĐ                     Phó ban
3. Bà Mai Thị Thanh Vân                P.HT                       Thành viên
4. Bà Huỳnh Thị Thúy Phượng        TTND                     Thành viên
5.Bà Võ Thị Oanh                             TKT                        Thư ký
6.Bà  Phan Thị Mộng Tuyền             TKT                        Thành viên
 7.Bà Ngô Thị Xuân Đào                   KT                          Thành viên
         Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế công khai có trách nhiệm thực hiện đúng kế hoạch và công khai kịp thời các nội dung theo qui định
Điều 3. Các ông bà có tên ở điều 1 và hội đồng trường Mẫu giáo Phước Lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 1;
- Lưu : VT, HT
 
                                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                         Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan