Trường Mẫu giáo Phước Lý

Quy chế công khai

PHÒNG GD& ĐT CẦN GIUỘC  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ                          Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
 
       
   
 
 
 
 

QUY CHẾ
THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 228 /QĐ-MG PL ngày 25  tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Phước Lý)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy chế này quy định về thực hiện công khai tại đơn vị trường, theo tư số: 36/TT-BGD ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành Quy chế thực hiện công khai  đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; toàn thể CB-GV-CNV và các bậc phụ huynh trong nhà trường chịu sự điều chỉnh của quy chế này.
Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai.
1.Thực hiện công khai cam kết của trường về chất lượng giáo dục, về điều kiện  
đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, TTND tham
gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật
 2. Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch,
 phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường
 trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai.
1.Việc thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này
2.Thông tin được công khai tại trường phải chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận. 
Chương II
THỰC HIỆN CÔNG KHAI TẠI ĐƠN VỊ
Điều 4: Nội dung công khai
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục: mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục tại trường phải tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của trường.
b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: công khai số trẻ học tại trường , số trẻ em khuyết tật học hòa nhập (nếu có ), số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm  lớp
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.
3. Công khai thu chi tài chính:
a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:
Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư 61/2017/TT-BGD ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ , các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
b) Học phí: mức thu học phí theo quy định.
c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
  Thời điểm công khai: Công khai vào tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học và khi có thay đổi nội dung có liên quan;
Điều 5. Hình thức và thời điểm công khai
a) Công khai đến tập thể CBGVNV tại đơn vị hàng quý đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
b) Niêm yết công khai tại đơn vị  đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Trách nhiệm của thủ trưởng :
1.Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
 2.Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan cấp trên, chủ trì tổ chức kiểm tra tại cơ quan chủ quản hàng năm.
3.Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:
 4. Công khai trong cuộc họp hội đồng.
 5.Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại đơn vị đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.
Điều 7. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai, các tổ chuyên và nhân viên  trong nhà trường
Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như đã được phân công
Các tổ chuyên môn và toàn thể CB-GV-NV trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc  thì đề nghị  Ban chỉ đạo xem xét sửa đổi Qui chế sửa đổi có hiệu lực thi hành khi có quyết định./.
 
Nơi nhận :
- Các đoàn thể;
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu : VT,
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC  
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
                                                                   
       Số: 228QĐ-MGPL                         Phước Lý, ngày 25 tháng 8 năm 2021
            
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế công khai
Năm học 2021– 2022
 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIAÓ PHƯỚC LÝ
 
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 52/2020TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 -BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ trường Mầm non;
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Trường mẫu giáo Phước Lý ; 
 
QUYẾT ĐỊNH : 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định Qui chế công khai năm học 2021 - 2022 tại trường Mẫu giáo Phước Lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điều 3. Quy chế này thực hiện trong đơn vị, các tổ chuyên môn, đoàn thể và CB-CC-VC của trường mẫu giáo Phước Lý  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
   Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Lưu : VT, HT
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Kim Loan
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan