Trường Mẫu giáo Phước Lý

Số:134/MGPL V/v Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Số:134/MGPL
 
V/v Thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
 
Phước Lý, ngày 05 tháng 5 năm 2021
 
                   Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường MG Phước Lý.
Thực hiện công văn số 3519/UBND-VHXH ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện số 540/CĐ-TTg, 541/CĐ/TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ (đính kèm văn bản), Công văn số 1096/SGDĐT-HCQT ngày 29/4/2021 của Sở GD&ĐT ngày ngày 29/4/2021;
Thực hiện công văn số 627/PGDĐT ngày 04/5/2021của Phòng Giáo dục Đào tạovề việc Thực hiện các biện phápcấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Trường MG Phước Lý yêu cầu Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các nội dung sau:
- Không được chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
- Thực hiện nghiêm các yêu cầu “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế), nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tuyên truyền hạn chế di chuyển trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để tránh nguy cơ lây nhiễm cao.
          - Rà soát, kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp về đảm bảo an toàn cho CBQL, GV, NV và trẻ tại đơn vị. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng phòng học, nơi làm việc, các dụng cụ, thiết bị dạy học và dụng cụ sinh hoạt. Trang bị nước khử khuẩn, xà phòng rửa tay, đảm bảo hệ thống nước sạch... để phục vụ cho sinh hoạt của CB, GV, NV và trẻ. Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị, Hiệu trưởng liện hệ với đường dây nóng của ngành Y tế để được tư vấn khi cần thiết.
          Trên đây là một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch Covid-19, trường MG Phước Lý yêu cầu Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                                 
HIỆU TRƯỞNG
- PGD (b/c);
- CB,GV,NV;
-  Lưu.
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
 
 
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan