Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ NĂM 2021

 PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ                                 Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
          Số: 21 /KH-MGPL                                         Phước Lý , ngày 21 tháng 01  năm 2021
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
NĂM  2021
 
Căn cứ Kế hoạch số 2808/KH-SGDĐT ngày 08/9/2020 của SGD&ĐT tỉnh Long an về tăng cường xây dựng môi trường không khói thuốc lá;
Thực hiện Công văn số 1157/PGDĐT ngày 10/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tăng cường xây dựng môi trường không khói thuốc lá;
Căn cứ tình hình thực tế trường Mẫu giáo Phước Lý  xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.
Nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá.
2. Yêu cầu
Cung cấp cho cán bộ, giáo viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; giúp học sinh hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo
Trường Mẫu giáo Phước Lý kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2021; xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách, tăng cường trách nhiệm của thủ thủ trưởng cơ quan.
2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn:
- Nhà trường thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực, trực quan đến các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh như: Nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, treo băng ron…về tác hại của thuốc lá và lợi ích của môi trường không khói thuốc.
- Nhà trường tiếp tục cung cấp, tài liệu, tờ rơi, biển báo cho 100% các lớp có nội dung cấm hút thuốc lá để tuyên truyền.
- Lồng ghép giáo dục nhận thức trong các hoạt động học, hoạt động chơi và hoạt động ngoài trời, thông qua hoạt động của Đoàn TNCS qua đó tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá.
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tác hại của thuốc lá, nhân ngày “Thế giới không thuốc lá” 31/5/2020 và tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5-31/5/2020).
- Hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội.
- Gương mẫu thực hiện và vân động cơ quan hực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá.
3. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc tại đơn vị trường học:
- Chỉ đạo triển khai, nhân rộng mô hình không khói thuốc như “Nhà trường không khói thuốc”. Triển khai hiệu quả các quy định cấm hút thuốc lá tại trường học qua các góc tuyên truyền của trường, lớp.
- Nhà trường đưa nội dung chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy nhà trường, đánh giá thi đua năm học. Biểu d­ương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc, phối hợp và xử lý vi phạm của cá nhân, tập thể trong đơn vị mình.
- Nhà trường thành lập, kiện toàn BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, xây dựng kế hoạch hoạt động, ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và khách đến công tác tại trường không hút thuốc lá trong trường học và ký cam kết thực hiện trường học không khói thuốc.
4. Tăng cường năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động, phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường:
- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là các đồng chí làm cán bộ Đoàn, Giáo viên chủ nhiệm…
- Trong năm 2021, nhà trường sẽ cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá do Phòng giáo dục và Sở giáo dục tổ chức (nếu có).
5. Thực hiện tiêu chí xây dựng cơ quan trường học không khói thuốc lá:
a. Có niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại
b. Có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hàng lang, cầu thang, các khu công cộng khác.
c. Có kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.
d. Không có hiện tượng mua, bán, quản cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, trường học.
e. Không có các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc lá như gạt tàn, bật lửa trong phòng làm việc, phòng học…
f. Không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ nào của các công ty thuốc lá hay các tổ chức có liên quan đến công ty thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.
h. Không có hiện tượng hút thuốc và đầu mẫu thuốc lá trong hội trường, phòng học, phòng làm việc, hành lang, cầu thang và trong toàn bộ khuôn viên trong đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhà trường xây dựng Kế hoạch, tổ chức nói chuyện chuyên đề về tác hại của thuốc lá và phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đưa nội dung chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nội quy nhà trường, đánh giá thi đua năm học. Biểu d­ương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc, phối hợp và xử lý vi phạm của cá nhân, tập thể đơn vị mình.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá của trường Mẫu giáo Phước Lý  năm 2021./.
Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG.
- CM (th/h)
- CĐ (th/h)
- Lưu: VP./.                                                                                                 
                                                                               Nguyễn Thị Kim Loan
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
TT Nội dung Thời gian Người phụ trách
1           Bổ sung các biển, quy định cấm hút thuốc lá trong trường học
          Xây dựng kế hoạch thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá, thành lập BCĐ và phân công trách nhiệm các thành viên
         Ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc lá
01/2021 Hiệu trưởng
 
 
 
 
CBGV, NV
2 Tham mưu Ủy ban xã phối hợp các ban ngành đoàn thể trong việc triển khai công tác phòng chống tác hại của thuốc lá
 
02/201 Hiệu trưởng, CTCĐ, ĐTN
3         Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
       Truyên truyền đến đội ngũ về luật phòng chống thuốc lá
       Vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
3/2021  Các tổ trưởng
  Y tế,
ĐD CMHS
4 Triển khai các văn bản liên quan đến luật PCTH thuốc lá, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
       Vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
4/2021  Các tổ trưởng
ĐD CMHS
Y tế
5         Vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
        Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
        Kiểm tra, đánh giá các tổ chuyên môn, tổ văn phòng thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá
5/2021  Các tổ trưởng
ĐD CMHS
Y tế
 
 
BCĐ phòng chống tác hại của thuốc lá
 
6
 
Triển khai các văn bản liên quan đến luật PCTH thuốc lá (nếu có)
Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
       Vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
Triển khai các văn bản lien quan đến luật PCTH thuốc lá, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá
6/2021  Y tế
Các tổ trưởng
ĐD CMHS
7 Triển khai các văn bản liên quan đến luật PCTH thuốc lá (nếu có)
Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
       Vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
7/2021  Y tế
Các tổ trưởng
ĐD CMHS
8 Triển khai các văn bản liên quan đến luật PCTH thuốc lá (nếu có)
Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
       Vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
8/2021  Y tế
Các tổ trưởng
ĐD CMHS
9 Triển khai các văn bản liên quan đến luật PCTH thuốc lá (nếu có)
Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
Vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
9/2021 Y tế
Các tổ trưởng
ĐD CMHS
10 Triển khai các văn bản liên quan đến luật PCTH thuốc lá (nếu có)
 Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
     Vận động PHHS các lớp thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá
10/2021  Y tế
Các tổ trưởng
ĐD CMHS
11 Triển khai các văn bản liên quan đến luật PCTH thuốc lá (nếu có)
Thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “Trường học không thuốc lá”
       Kiểm tra, đánh giá các tổ chuyên môn, tổ văn phòng thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá
11/2021 Y tế
Các tổ trưởng
BCĐ phòng chống tác hại của thuốc lá
 
12        Báo cáo công tác phòng chống tác hại thuốc lá 12/2021 Hiệu trưởng
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan