Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
 
 

TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
       Số:50/KH-MGPL                                       Phước Lý, ngày 22 tháng 02 năm2021             

KẾ HOẠCH

 
 
 

Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 352/KH-SGDĐT ngày 17/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021;
Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-PGDĐT ngày 18/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An về Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Trườngmẫu giáo Phước Lý (MGPL ) xây dựng Kế hoạch Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

Xác định các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non.

2.Yêu cầu

  •  
nghiêm túc, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
- Phân công trách nhiệm cụ thể đến đội ngũ nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong quản lý giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về công tác phòng, chống bạo lực học đường (BLHĐ).

II.Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1.Nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực họcđường đến đội ngũ
2.Triển khai thực hiện các tài liệu hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung 1 số hoạt động học, hoạt động chơi.
3.Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường tại đơn vị.
4.Chọn cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn về công tác phòng, chống BLHĐ ( nếu có ).
5.Tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống BLHĐ tại đơn vị.

III.Tổ chức thực hiện

1.Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng Kế hoạch Phòng, chống bạo lực học đường năm 2021 tại đơn vị phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
2.Tổ chức ký cam kết, phối hợp giữa gia đình học sinh với nhà trường hàng năm, giáo dục học sinh không để xảy ra bạo lực học đường.
3.Tiếp tục triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; các mô hình phòng, chống bạo lực học đường (mô hình “Ngôi trường hạnh phúc”, “Trường học hạnh phúc”, “Trường học an toàn”);
4.Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Phòng, chống bạo lực học đường của đơn vị về Phòng GD&ĐT.
Trên đây là kế hoạch Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 của trường mẫu giáo Phước Lý./.      
Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG              
- PGDĐT (B/c)
-P.HT; TKT (T/h)
-GV, NV (T/h )
- Lưu : VT.                                                                                            Nguyễn Thị Kim Loan                             
 
 
 

PHỤ LỤC
Triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường
trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông năm 2021
(Kèm theo Kế hoạch số:50./KH-MGPL ngày 22 tháng 02 năm 2021 của trường mẫu giáo Phước Lý)
 
Stt Nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Sản phẩm Thời gian Ghi chú
I Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường
 1 Tuyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về phòng, chống bạo lực học đường (BLHĐ) và các tấm gương, cách làm hay trong công tác phòng, chống BLHĐ. - Trường  MG PL
  • Các tin, bài, clip đăng
trên mạng xã hội.
  • Các ấn phẩm, poster, infograpic ở dạng in ẩn được để các cơ sở giáo dục có thể in, sử dụng để tuyên truyền.
Trong
năm
 
2 Tổ chức ký cam kết giữa nhà trường với gia đình học sinh trong việc thông tin 2 chiều, phối hợp quản lý, giáo dục toàn diện học sinh; cam kết giữa học sinh và nhà trường trong việc phòng, chống BLHĐ. Ban đại diện cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức đoàn thể trong cơ sở giáo dục. Cam kết được ký và tuyên truyền đến toàn thể học sinh, gia đình học sinh Trước tháng 10/2021  
II Tích hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục
1 Triển khai tài liệu hướng dẫn lồng ghép tích hợp nội dung phòng, chống BLHĐ vào nội dung một số hoạt động giáo dục - Trường  MG PL Tài liệu hướng dẫn của  Sở , phong GD&ĐT Trong
năm
 
III Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
1 Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử
trong cơ sở giáo dục
- Trường  MG PL Quy tắc ứng xử được Hiệu trưởng ban hành, thực hiện Trước tháng 9/2021  
2 Ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng, chống BLHĐ của trường - Trường  MG PL Kế hoạch của nhà trường Trước tháng 9/2021  
3 Xây dựng quy chế phối hợp phòng ngừa và xử lý BLHĐ giữa nhà trường và BĐDCMHS - Trường  MG PL Quy chế được các bên ký
kết và thực hiện
Tháng 9/2021  
     
5 Rà soát các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng kế hoạch hỗ trợ - Trường  MG PL Danh sách các học sinh Tháng 9/2021  
6 Phát động phong trào “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức giáo viên vì một trường học hạnh phúc” Công     đoàn              trường học Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng Trong năm  
IV Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong công tác phòng, chống bạo lực học đường
trong cơ sở giáo dục
1 Chọn cử giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng do Sở GD&ĐT triệu tập và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên mầm non về việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống BLHĐ vào giáo dục tình cảm, kỹ năng xã hội cho giáo viên các cấp học (nếu có). - Trường  MG PL Lớp tập huấn được tổ chức Trong năm  
2 Chọn cử giáo viên tham dự các chuyên đề, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về kỹ năng phòng, chống BLHĐ; kỹ năng giúp đỡ các học sinh là nạn nhân hoặc nguyên nhân gây ra bạo lực; kỹ năng sư phạm; kỹ năng ứng xử; giáo dục kỷ luật tích cực; giải quyết tình huống sư phạm của giáo viên tại các địa phương thiết thực, hiệu quả. - Trường  MG PL Các chuyên đề, các lớp tập huấn được tổ chức Trong
năm
 
V Hoàn thiện thể chế triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường
 
2 Triển khai Thông tư hướng dẫn
khen thưởng, kỷ luật học sinh
- Trường  MG PL Thông tư được ban hành Trong
năm
 
VI Kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường tại các trường trực thuộc
2 Tự Kiểm tra, giám sát, đánh giá, hướng dẫn việc triển khai về xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống BLHĐ tại đơn vị - Trường  MG PL Kiểm tra và Báo cáo kết quả. Trong
năm
 
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan