Trường Mẫu giáo Phước Lý

KẾ HOẠCH Công tác gia đình năm 2021 của ngành Giáo dục

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG MG PHƯỚC  LÝ
Số: 49/KH-MGPL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độclập - Tự do - Hạnhphúc
    Phước Lý  , ngày 18 tháng 02năm 2021
KẾ HOẠCH
Công tác gia đình năm 2021 của ngành Giáo dục
 
 
Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày 04/02/2021 của Ban chỉ đạo công tác giá đình  huyện Cần Giuộc
Căn cứ văn bản số 186/KH-PGDĐT ngày 09/02/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch công tác gia đình năm 2021của ngành Giáo dục.
Trường Mẫu giáo Phước Lý xây dựng kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2021, cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến đội ngũ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác gia đình trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
- Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; về phòng, chống bạo lực gia đình thông qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng chống xâm hại trẻ em, từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.
- Tăng cường sự phối hợp giữa Hiệu trưởng với chi bộ, công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên trong nhà trường để thực hiện tốt công tác gia đình năm 2021.
- Xây dựng gia đình nhà giáo thật sự thành tổ ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phấn đấu đạt gia đình học tập, gia đình văn hóa.
- Tổ chức, triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tiễn từng đơn vị.
          2. Yêu cầu
          - Triển khai thực hiện kế hoạch công tác gia đình năm 2021 đến từng cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh, Cha Mẹ học sinh trong nhà trường.
- Kế hoạch phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, phù hợp, linh hoạt, sáng tạo với điều kiện thực tế của nhà trường, của địa phương.
- Mỗi cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, người lao động phải tự giác, chủ động, tích cực, có trách nhiệm xây dựng gia đình nhà giáo no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đạt gia đình học tập, gia đình văn hóa.
          II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1.Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện. Đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, quan tâm phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
2. Tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
          3.Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục về đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đặc biệt là kỷ niệm các ngày lễ về gia đình.
4. Tăng cường các giải pháp giáo dục đời sống gia đình, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; quan tâm lồng ghép tuyên truyền công tác Dân số và Sức khỏe sinh sản, tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh; tăng cường các giải pháp chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giảm thiểu số lượng trẻ em bị xâm hại, bạo lực về thể chất và tinh thần, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện, trong đó quan tâm tuyên truyền các thông điệp “Cha mẹ cần nâng cao nhận thức về vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” và “Đừng để trẻ em sinh ra trẻ em”.
5. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Ngày Thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11). Tổ chức Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em cao điểm trong “Tháng hành động vì trẻ em” (01/6 - 30/6/2021).
6.Tiếp tục chỉ đạo, duy trì và triển khai nhân rộng các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình, tiếp tục  thực hiện mô hình “Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và  thiết lập địa chỉ tin cậy, đường dây nóng tại đơn vị.
          7.Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác gia đình và tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.
8. Thực hiện ghi chép thông tin, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và Thông tư 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình, Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch công tác gia đình năm 2021 và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động thực hiện.
          Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến toàn thể CBGVNV trong tháng 02/2021.
Trên đây là Kế hoạch Công tác gia đình năm 2021 của trường Mẫu giáo Phước Lý. Yêu cầu toàn thể CBGV, NV nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
           
Nơi nhận:                                                                                
- PGD&ĐT;
- P.HT; CTCĐ; TKT;                               
- ĐNGV,NV;
- Lưu: VT,.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Loan
                                                                                                        
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan