Trường Mẫu giáo Phước Lý

Kế hoạch Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025

PHÒNG GD&Đ CẦN GIUỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC LÝ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Số: 311 /KH-MGPL
          Phước Lý , ngày  30 tháng 12năm 2020

 

KẾ HOẠCH


  Thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý,
giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025
Thực hiện theo Kế hoạch số 1838/KH-GDĐT ngày 23/12/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 – 2025.
Trường MG Phước Lý xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020 – 2025với các nội dungsau:

I.MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

  1. Mụcđích
- Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban ChấphànhTrungươngĐảngkhóaXIvềđổimớicănbản,toàndiệngiáodụcvàđào tạođápứngyêucầucôngnghiệphóa,hiệnđạihóatrongđiềukiệnkinhtếthịtrường địnhhướngxãhộichủnghĩavàhộinhậpquốctế (sau đâu gọi tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW);
- Tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; chú trọng đổi mới công tác quản lý giáo dục và quản trị nhà trường; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo trong công tác giảng dạy, nghiên cứu nghiệp vụ sư phạm mầm non; tạo điều kiện cho trẻ phát triển tư duy, phát huy tính năng động sáng tạo của trẻ;
- Kịp thời phát hiện, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong quản lý, giảng dạy và học tập, từ đó nhân rộng, tạobướcchuyểnbiếnrõrệttrongđơn vị.

2.Yêu cầu

- Công táctriểnkhaithựchiệnPhongtràothiđualànhiệmvụquantrọng,thường xuyêngắnvớithựchiệnnhiệmvụchínhtrịcủađơnvị;
- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong đơn vị với hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực, phù hợp điều kiện và tình hình thựctiễn;
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chứcthựchiệnphongtràothiđua,thườngxuyênđônđốc,kiểmtra,đánhgiáviệc thực hiện; kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng và tôn vinh. gương điển hình.
  1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THIĐUA
  1. Đối tượng
1.1. Tập thể: Các tổ chuyên môn, văn phòng
1.2. Cánhân:Cánbộquảnlýgiáodục,giáoviên,nhânviên, học sinh.

2. Nội dung thiđua

2.1. Đối với tậpthể
- Quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịchHồChíMinhgắnvớiChỉthịsố34-CT/TWngày07/4/2014củaBộChínhtrị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ChíMinh.
          - Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do các cấp phát động.
- Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Phong trào thi đua,trong đó các tiêu chí thi đua phải gắn với 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục, Nghị quyết số 29-NQ/TW và các nhiệm vụ chính trị của đơnvị.
- Nhà trường phải là nơi kiến tạo, hỗ trợ, phục vụ để mỗi nhà giáo, nhân viên, học sinh có môi trường sư phạm thuận lợi nhất, phát huy tối đa khả năng, phẩm chất và năng lực cá nhân; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường kỹ năng trãi nghiệm và thực hành, chú trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội;.
- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo động lựchoànthànhcácmụctiêu,nhiệmvụchínhtrịtạiđơnvị;quantâm khen thưởng các tập thể, cá nhân; chú trọng phát hiện, lựa chọn và xây dựng các gương điển hìnhtiêntiếntrongcácphongtràothi đua.
2.2. Đối với cánhân
- Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong trường phải là tấm gương về đạo đức, tự học tập, rèn luyện; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ đượcgiao.
- Cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trong ngành có ý thức chủ động, tích cực, sáng tạo vượt khóvươnlêntrong công tác; đồng thời có ýthức trách nhiệm công dân trong xã hội; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện vì cộngđồng; có nghĩa cử cao đẹp đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau khi gặp các trường hợp khó khăn trong cuộc sống như thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn….

III. TIÊUCHUẨN,HÌNHTHỨCVÀTHỜIGIANXÉTKHENTHƯỞNG

  1. Tiêu chuẩn đánhgiá
Đối với tậpthể
TổchứcthựchiệnPhongtràothiđuathiếtthực,đạthiệuquảcao;hỗtrợ,phụcvụđểmỗinhàgiáo,cánbộquảnlýgiáo dục có môi trường sư phạm thuận lợi, phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích được tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia Phong trào thi đua.
Đối với cánhân
a) Cán bộ quản lý: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập thể do cá nhân lãnh đạo, quản lý phải có Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; có nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các hoạt động giáo dục, được tập thể ghi nhận; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong thực hiện nhiệmvụ.
b) Giáo viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủtrươngcủaĐảng,chínhsách,phápluậtcủaNhànước;cónhiềugiảiphápđổi mới,sángtạotrongviệcchămsóc,giáodục,giảngdạy,nghiêncứukhoahọc;tích cựchọctập,nângcaotrìnhđộlýluậnchínhtrị,chuyênmôn,nghiệpvụ,đượctập thể ghinhận.
c) Nhânviên: Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có giải pháp đổi mới, sáng tạo trongthựchiệnnhiệmvụđượcgiao,đạthiệuquảthiếtthực,đượctậpthểghinhận.

2. Hình thức và thời gian xét khenthưởng

2.1. Khen thưởng hằngnăm
Kếtthúcnămhọcđơnvị đánh giá, lựa chọn các tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảngdạyvàhọctập,đạtthànhtíchtiêubiểuxuấtsắctrongviệcthựchiệnphong trào thi đuađề nghị các cấpkhen thưởng theo quyđịnh;
Sơ kết Phong trào thiđua: Năm 2023 đề nghị cấp trên khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua vào Ngày nhà giáo 20/11;
Tổng kết Phong trào thiđua: Năm 2025 đề nghị cấp trên khen thưởng tậpthể,cánhânđạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

IV.TỔ CHỨC THỰCHIỆN

- Xây dựng kế hoạch, tổchứctriểnkhaithựchiệnPhongtràothiđua;sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo kế hoạch.
- Tổnghợp,báocáovề PhòngGiáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện phong tràothiđua;lựachọncáctậpthể,cánhântiêubiểuxuấtsắcđểđềnghịkhenthưởnghằng năm, tổng kếtgiai đoạn.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” của trường MG  Phước Lý giai đoạn 2020 – 2025./.
 
Nơi nhận:
  • PGD ĐT (đểb/c);
  • HĐTĐKTtrường (đểT/h);
  • CBGVNV (T/h);
  • Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Nguyễn Thị Kim Loan
 
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan